Dodaj swoją usługę

Najczęściej zadawne pytania (FAQ)

Znajdź odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące naszych usług konserwatorskich i procesów restauracyjnych. W razie wszelkich wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Wniosek jest zwracany do wnioskodawcy

14 dni od dnia zamknięcia naboru

Dwa razy w roku:

 • Nabór wiosenny – 01.03-30.04
 • Nabór jesienny – 01.08-30.09

Certyfikacja jakości konserwacji pl prowadzona jest w następujących dziedzinach:
1) archeologia;
2) architektura i budownictwo;
3) urbanistyka;
4) krajobraz kulturowy;
5) malarstwo;
6) grafika;
7) rzeźba, detal architektoniczny i powierzchnie architektoniczne;
8) rzemiosło artystyczne i sztuka użytkowa;
9) instrumenty muzyczne;
10) materiały biblioteczne i archiwalne;
11) dziedzictwo przemysłowe i zabytki techniki;
12) parki, ogrody i cmentarze.

Nie. Udział w procesie weryfikacyjnym

Należy wypełnić wniosek, znajdujący się w załączniku nr 2 do Regulaminu, a następnie dostarczyć go w formie papierowej do Instytutu lub złożyć w formie elektronicznej na stronie internetowej. Do wniosku należy dołączyć dokumentację świadczącą o kompetencjach zawodowych, doświadczeniu i jakości wykonanych przy zabytkach pracach.

Tak - Wyróżniony posiadający Certyfikat ma obowiązek utrzymania obiektów na poziomie, który umożliwił mu otrzymanie Certyfikatu.

5 lat – we wniosku należy uwzględnić 3 prace zrealizowane w ciągu 5 ostatnich lat

Trzeba być powołanym spośród członków Rady lub spośród niezależnych ekspertów spoza jej grona

Ważność Certyfikatu może zostać przedłużona o kolejne 4 lata pod warunkiem złożenia kompletnego wniosku, zgodnie z warunkami koniecznymi przy pierwszym wniosku. Nowy wniosek należy złożyć na 6 miesięcy przed upływem ważności dotychczasowego Certyfikatu.

Członkostwo w radzie ustaje z chwilą:

 • Odwołania przez Dyrektora NIKZ
 • Złożenia rezygnacji
 • śmierci

4 lata

Zostaje powołana przez Radę ds certyfikacji jakości konserwacji.

Spis obecnych i byłych Wyróżnionych znajduje się na stronie platformie internetowej Certyfikacji

Spis obecnych i byłych Wyróżnionych znajduje się na stronie platformie internetowej Certyfikacji

Do wniosku należy dołączyć dyplom ukończenia studiów lub dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodach odpowiadających danej dziedzinie.

 • W okresie ważności Certyfikatu jakości konserwacji pl Wyróżniony ma prawo do korzystania z niego w swoich działaniach zawodowych, edukacyjnych i popularyzacyjnych, w tym wykorzystywania go na swoich stronach internetowych i w materiałach promocyjnych, dokumentacjach projektowych, konkursowych i awansowych.
 • Wyróżniony ma prawo do korzystania z Certyfikatu jakości konserwacji pl także po upływie jego ważności, o ile wyraźnie zaznaczy na jaki okres certyfikat był mu przyznany.

Dane osoby ubiegającej się o Certyfikat przechowuje informacje oraz dokumenty Certyfikacji, spis Wyróżnionych wraz z danymi kontaktowymi, informacjami dotyczącymi okresu działalności oraz dziedzin i specjalizacji, których one dotyczą.
Administratotem platformy jest NIKZ

Certyfikat może być przyznawany osobom fizycznym lub jednoosobowym działalnościom gospodarczym pod uwzględnienia we wniosku trzech realizacji wykonanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Tak

Nie. Certyfikat przyznawany jest jedynie osobom fizycznym

3

 • Ocena formalna wniosku przez NIKZ;
 • Powołanie Komisji Certyfikacyjnej
 • Ocena merytoryczna wniosku, dokonywana przez Komisję Certyfikacyjną
 • Przyznanie oraz wydanie Certyfikatu

Certyfikat jakości konserwacji pl jest niezbywalny: nie może być przedmiotem umowy sprzedaży, cesji lub jakiejkolwiek innej formy przeniesienia tego wyróżnienia.

Dyrektor NIKZ wydaje Wyróżnionemu wraz z uchwałą podjętą przez Radę o przyznaniu Certyfikatu, dokument Certyfikatu jakości konserwacji pl uprawniający do korzystania ze Znaku Certyfikatu jakości konserwacji pl w terminie 14 dni od daty uchwały.

Kolejny wniosek może być złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty uchwały o nieprzyznaniu Certyfikatu

Dyrektor NIKZ po pozytywnej ocenie wniosku.

 • Członkowie wskazani przez samorządy zawodowe i stowarzyszenia, Generalnego Konserwatora Zabytków, wojewódzkich konserwatorów zabytków, samorządowych konserwatorów zabytków, Dyrektora NIKZ
 • Komisja powoływana przez Radę

Nie

Tak. Utrata następuje w następujących przypadkach:

 • Upływu ważności Certyfikatu
 • Niezgodnego z regulaminem posługiwania się

Certyfikatem

Na 4 lata, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym Wyróżniony otrzymał certyfikat.

Podstawowym kryterium Certyfikacji jakości konserwacji pl jest jakość wykonanych działań konserwatorskich przy zabytkach w zakresie zgodności z przepisami prawa, zasadami prowadzenia działań, ich wysokim poziomem, zarówno wykonawstwa, jak i stosowanych materiałów, technik i technologii.

Osoba fizyczna

Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące
Cię pytanie?

Skontaktuj się z nami

Biuro NID

 ul. Kopernika 36/40

00-924 Warszawa

+48 22 826 02 39

[email protected]

Certyfikacja jakości wykonawcy prac konserwatorskich stworzenie instrumentu i utrzymanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Aplikacja MonumentApp

Bierz udział w identyfikacji lokalnych zabytków!

Wszystkie prawa zastrzeżone NIKZ 2024.

Realizacja: Jacob Sobota